Хэн та нарт саад болсон бэ?

“Та нар сайн гүйж байсан. Хэн та нарыг үнэнд дуулгавартай байхад чинь саад болсон бэ?” гэж асуужээ. (Галат 5:7)