Нийгмийг шинэчлэгч Виллиам Кери

Дэлхийн түүхэнд нэг  хүний үүрэг маш хүчтэй нөлөөлсөөр ирсэн. Түүний бодит үнэн, зөвийг харсан хаад болон  суут хүмүүсийн бичиж үлдээсэн баримтаас дэлгэж байна.  Энэ түүх бол  өөрийгөө оршин байгааг өөрт нь итгэдэггүй хүмүүст баталж нигүүслээ үзүүлсэн Бурханы ивээл ерөөлийн нэг нь байсан. Христ амилсан нь үнэн учраас хүмүүсийн амьдралд эргэлт өөрчлөлтүүд байсаар байдаг. Түүхэнд нэг л хүний үүрэг маш хүчтэй байсныг нотлох  баримт, Христ амилсаны баярын өдөрт зориулсан “НИЙГМИЙН ШИНЭЧЛЭГЧ ВИЛЛИАМ КЕРИ” нэвтрүүлгийг сонсоно уу.