Өөрт байгаа бүхнээ хэрхэн ашиглах вэ?

“Мөн итгэмжит байхыг нярвуудаас шаарддаг” 1 Коринт 4:2