Амьдралын шуурга дэгдэх үед

“Зөвтүүдийг хашхирахад ЭЗЭН сонсож, зовлон шаналан бүгдээс нь тэднийг аварна” Дуулал 34:17