Ажлаа хойш тавигчдад өгөх зөвлөгөө

“Тушаалуудыг тань сахин биелүүлэхээр яаравчилсан бөгөөд үүнийгээ би хойшлуулаагүй билээ” Дуулал 119:60