Бүтэлгүйтэл дунд ч Бурхантай хамт

 ЭЗЭН, Давидтай хамт байсан учир тэр бүх юманд агуу амжилтыг олж байв. 1 Саумел 18:14