Гашуудагсдад өгөх зөвлөмж

Гашуудагсад ерөөлтэй еэ! Тэд тайвшрал авах болно. Матай 5:4