Сэтгэлээр унасан үедээ хэрхэн залбирах вэ?

Учир нь махбодын дагуух нь махбодынхыг, Сүнсний дагуух нь Сүнсний юмсыг боддог. Ром 8:5