Хэсэгчлэн хайрлах нь

Тиймээс мөн Бурханы алдрын төлөө Христ та нарыг хүлээн авсны адил бие биенээ хүлээж авагтун. Ром 15:7