Библид үнэхээр итгэж болно гэж үү?

Өвс хатдаг, цэцэг ганддаг. Харин бидний Бурханы үг мөнхөд байна. Исаиа 40:8