Ухаалаг шийдвэр гаргах нь

Энэ үеийн явдалд нийцэлгүй, харин оюу санааныхаа шинэтгэлээр өөрчлөгдөж байгтун! Тэгвэл Бурханы сайн, тааламжит, төгс төгөлдөр таалал юу болохыг таних болно. Ром 12:2