Хүндхэн шийдвэрийг гаргах нь

Та нар Намайг дуудаж, ирж, Над уруу залбирахад Би та нарыг сонсоно. Иеремиа 29:12