Хамгаалалт

Номлогчийн үгс 3:1 “Тэнгэрийн доорх бүх юмс цаг хугацаатай бөгөөд тогтоогдсон цаг мөчтэй ажээ.”