Харин би үргэлж найдаж, Таныг улам ихээр магтах болно. Дуулал 71:14