Бурханы хайранд эргэлзэх үедээ

ЭЗЭН түүнд холоос үзэгдэн “Би чамайг үүрдийн хайраар хайрласан. Тиймээс Би чамайг хайр энэрлээр татсан билээ.  Иеремиа 31:3