55 жилийн туршид та бүхэнтэй хамт!

Амар тайвныг сонордуулж, сайн сайхныг мэдээлж авралыг сонсгож, “Чиний Бурхан хаанчлах нь ээ” гэж Сионд өгүүлэх сайнмэдээ авчрагчийн хөл уулсын дээр юутай үзэсгэлэнтэй? Исаиа 52:7