Есүсийн дуу хоолойг сонсгох нь

Ийнхүү би ... Христийн нэр дуурсагдаагүй газарт л сайнмэдээг дэлгэрүүлэхийг хичээсэн. (Ром 15:20)