Өнгөрснөө болон ирээдүйгээ харахад

Ирээд, Бурханы үйлсийг үз, хүний хөвгүүдэд үйлдсэн нь сүрдэм! (Дуулал 66:5)