Хөршөө хайрла

“Чи хөршөө өөрийн адил хайрла”... (Матай 22:39)