Мөнхийн улс бодитой юу?

Миний Эцэгийн гэрт орон байр олон бий. Тийм биш байсан бол Би та нарт хэлэх байсан. Иохан 14:2