Хүүхдүүдээ хоорондоо өрсөлдөн тэмцэлддэг асуудлыг хэрхэн шийдэх вэ?

“Бурхан та нарыг Христ дотор уучилсны адил бие биеэ уучлан, нэг нэгнээ энэрч, аядуу зөөлөн сэтгэлээр ханд” Ефес 4:32