Бурхан хэр том бэ?

“Тэрээр оддыг тоогоор нь дугаарлаж, бүгдийг нь нэрлэн дууддаг” Дуулал 147:4