Бурхан таныг юу гэж боддог бол

“Чи миний нүдэнд үнэтэй бөгөөд хүндтэй. Би чамд хайртай” гэж Библийн Исаиа номын 43-р бүлгийн дөрөвдүгээр эшлэл дээр хэлсэн байдаг” Исаиа 43:4