Хэрхэн төгс бие галбиртай болох вэ?

“Эзэн Бурхан тоос шорооноос хүнийг бүтээж, амин амьсгалыг хамраар нь үлээж оруулахад, хүн амьд оршигч болжээ“ Эхлэл 2:7