Эх хүнийхээ хувьд миний сурсан 4 чухал зүйл

“Учир нь тэнд Бурхан хамт амьдардаг бөгөөд Бурхан бол хайр юм” 1Иохан 4:8