Христийг дагахын тулд юу хийх ёстой вэ?

“Тэд тэр даруй тороо орхиж, түүнийг дагалаа” Марк 1: 17, 18