Бурханд итгэх нь

Мунхаг нэгэн зүрхэндээ “Бурхан байдаггүй” гэдэг. Дуулал 53:1