Хэрхэн талархах сэтгэлээр дүүрэн амьдрах вэ?

Түүнд талархал өргөгтүн. ЭЗЭН сайн сайхан бөгөөд, Түүний хайр энэрэл үүрдийнх. 1 Шастир 16:34