Талархалд байх ёстой хоёр чухал зүйл

Тэрээр дурсагдахаар гайхамшгуудаа үйлджээ. ЭЗЭН нигүүлсэнгүй болоод өрөвч. Дуулал 111:4