Хэрхэн чин сэтгэлээсээ талархах вэ?

Христийн амар тайван зүрхийг чинь захираг. Үүний тулд л та нар нэгэн бие дотор дуудагдсан юм. Талархагтун. Колоссай 3:15