Ахмад настнуудын өгч чадах таван бэлэг

“Буурал тэргүүн алдрын титэм. Зөвт байдлын зам дээр үүнийг олно”. (Сургаалт үгс 16:31).