Эелдэг зангийн нөлөө

“Бүгд Түүний тухай сайнаар ярьж, амнаас нь гарах нигүүлслийн үгст гайхаж байв”  Лук 4: 22