Өвдөлтийг хэрхэн давах вэ?

Миний нигүүлсэл чамд хангалттай. Учир нь мөхөсдөлд [Миний] хүч бүрэн төгс болдог” (2 Коринт 12:9)