Илчлэл 21:26-22:5

Тэд үндэстнүүдийн алдар, хүндлэлийг тийш авчирна. Аливаа бузар ба жигшүүрт зүйл үйлдэгсэд, худал хуурмаг нь хэзээ ч тийшээ орохгүй. Харин зөвхөн Хурганы амийн номд нэрс нь бичигдэгсэд л орох ажгуу. (Илчлэл 21:26-27)
    Хүн төрөлхтөнд хандсан Бурханы анхны зорилго бол хүмүүстэй ойр дотно нөхөрлөх нөхөрлөл байсан. Харин тэр зорилго одоо л биелэлээ олж байгааг бид харж байна. Хүмүүс сайн дураараа Бурханд мөнхийн мөнхөд хүндэтгэл магтаалыг өргөж байгааг бид харж байна.
 Бусад дугаар