Яагаад энэ зүйл надад тохиолдоно вэ?

Энэ бүхэн жишээ болон тэдэнд тохиолдсон бөгөө үүнийг үеийн төгсгөл тохиож буй бидэнд сануулга болгон бичжээ. 1 Коринт 10:11