Амьдралаа хэрхэн өөрчлөх вэ?

Амин сэтгэлийг минь Тэр сэргээдэг. Дуулал 23:3