“Хүрээд ир, тэгээд хэлэлцье” гэж ЭЗЭН айлдаж байна. Исаиа 1:18