Та аливааг болиулах гэж хэт их хичээж байхдаа

“Юунд ч санаа бүү зов. Харин аливаа зүйлд залбирлаараа болон гуйлтаараа талархалтайгаар хүсэлтээ Бурханд мэдүүл.” Филиппой 4:6