Урагшлах хүсэл төрөхгүй ч урагшилсаар байх

“Эзэний хайр энэрэл үнэндээ хэзээ ч дуусахгүй. Учир нь Түүний өршөөл хэзээ ч унахгүй. Тэдгээр нь өглөө бүр шинэ юм” Гашуудал 3:22-23