Үнэний “ТАЙЛБАР“

“... үнэнийг барьж, ингэхдээ харин хайранд, тэргүүн болох Түүн өөд, Христ өөд бүх талаар өсцгөөе.” Ефес 4:15