Илчлэл 20:10-15

Өмнөх дугаараараа бид Илчлэл номын 20-р бүлгээс 1000 жилийн хаанчлалын эцэст хүмүүс Сатаны хууран мэхлэлтэд автан сүүлчийн удаа Бурханыг эсэргүүцэн тэмцэж байгаа тухай үзсэн. Харин Бурхан тэднийг ялан дийлсэн. Тэгвэл энэ дугаартаа бид Бурхан Сатан буюу Диаволыг хүхэр бүхий галт нууранд хаяж байгаа тухай, Бурханы эцсийн шүүлт болж байгаа тухай үзэх болно.