Амар тайвны тогтоогчид ерөөлтэй еэ!

“Амар тайвныг тогтоогсод ерөөлтэй еэ! Тэд Бурханы хөвгүүд гэж нэрлэгдэх болно.” Матай 5:9