Шинэ зүрх сэтгэлийг өгдөг Бурхан

“Зүрхэндээ цэвэр ариун байгсад ерөөлтэй еэ! Тэд Бурханыг харах болно.” Матай 5:8