Өршөөлөөр баян Бурхан

“Энэрэнгүйчүүл ерөөлтэй еэ! Тэд өршөөл энэрлийг хүртэх болно.” Матай 5:7