Бурхан “Хүлээ” гэж хэлэх үед... сэдвээр

“Эзэнийг хүсэн хүлээгтүн. Тууштай байж зүрхээ зоригжуул. Тиймээ Эзэнийг хүсэн хүлээгтүн” Дуулал 27:14