Амар амгаланг олох нь

“Хоньдын Хоньчин болох бидний Эзэн Есүсийг мөнх гэрээний цусаар л үхэгсдээс амилуулсан амар амгалангийн Бурхан” Еврей 13:20