Бурхан танд юу амласан бэ?

“Чи өгөөмөр байдлынхаа төлөө баяжих болно” Коринт 11