Бурхантай харилцаатай байх нь

 “Над руу ир” Матай 11:28