Бурханаар цангахуй

“Зөвт байдлын төлөө өлсөж, цангагсад ерөөлтэй еэ! Тэд цатгагдах болно.” Матай 5:6