Үгүй гэсэн утгаар тийм гэж хэлэхүй

“Харин үг чинь “За бол за, үгүй бол үгүй” байг. Эдгээрээс цааших нь муугаас гардаг юм.” Матай 5:37